Hangzhou Xuejun Highschool: FireBladeMaster (Li, Shen, Zhou)

Contests

Results
Rank Score Rating Δ Date Event
3
11 · ·
May 13, 2023
Stage 16: Gomel A B C D E F G H I J K