Dzhulgakov Dmitry, NTU "Kharkiv PI" 2007-2008

Contests