Iglikov Artem, Kazakh-British TU 2008-2009

Contests