Innopolis University: Skorkin, Vakhidov, Kuchukov 2021-2022