Kazan Federal University: Bikmullin, Sudakov, Fazylov 2021-2022