MIPT+MIT: Almost MEX Foundation (Efremov, Lifar, Sadovnichiy, Shekhovtsov) 2021-2022

Contests