Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Golovanov, Sergunin) 2019-2020