Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Golovanov, Sergunin) 2020-2021