Moscow IPT: Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) 2020-2021

Contests