Moscow IPT: The Phoenix (Grigoryev, Shpakovskiy, Tretyakov) 2021-2022

Contests