Nizhny Novgorod SU 1: Epifanov, Krivonosov 2013-2014

Contests

Results
Rank Score Rating Δ Date Event
4
148.58 · ·
Sept. 3, 2014
Petrozavodsk Programming Camp 2014s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9
6
5 · ·
Sept. 1, 2014
Day 9: Petr Mitrichev Contest 12 A B C D E F G H I
3
7 · ·
Aug. 31, 2014
Day 8: Andrew Stankevich Contest 46 A B C D E F G H I J
7
6 · ·
Aug. 30, 2014
Day 7: Warsaw U Contest A B C D E F G H I J K
7
8 · ·
Aug. 28, 2014
Day 6: The Cup of Yandex A B C D E F G H I J
15
6 · ·
Aug. 27, 2014
Day 5: Xiaoxu Guo Contest A B C D E F G H I J K
2
6 · ·
Aug. 26, 2014
Day 4: Moscow SU SG Contest A B C D E F G H I J
1
7 · ·
Aug. 24, 2014
Day 3: Ural FU Dandelion Contest A B C D E F G H I J K
2
8 · ·
Aug. 23, 2014
Day 2: Moscow IPT Contest A B C D E F G H I J K