Nizhny Novgorod SU: NNSU Almost Retired (Nikolay Kalinin, Alex Danilyuk, Valeria Ryabchikova) 2019-2020