Nizhny Novgorod State University: Burdukov, Kulandin, Sukharev 2021-2022