Shanghai Jiao Tong University (Meteors): Chenxi Lin , Jian Zhou , Jing Lu

Contests


Rank Score Rating Δ Date Event
1
6
March 24, 2002
26th Annual ACM ICPC. Honolulu, Hawaii