Shanghai Jiao Tong University (Shanghai Jiaotong U Spirit): Bohai Yang , Shuang Zhao , Wenyuan Dai

Contests


Rank Score Rating Δ Date Event
1
8
Jan. 3, 2005
29th Annual ACM ICPC World Finals