Skidanov Alexander, Izhevsk STU 2007-2008

Contests