Southern Federal University (IMMCS): Kulakov, Bezuglov, Ocheretov 2021-2022