japan02 : Shigemura, Kawasaki, Yui Hosaka 2020-2021