japan02 : Shigemura, Kawasaki, Yui Hosaka 2021-2022